Zmiana rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2493

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 1 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2022 r. - nie więcej niż 1500 kg;

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. - nie więcej niż 1500 kg.

2. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego w ust. 1 pkt 1 powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).