Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2290

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2016 r. poz. 1669) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 1 lipca 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY AGENCJI WYWIADU I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH

Grupa zaszeregowaniaStawka uposażenia zasadniczego w złotych
A10 200
B9 600
C17 800
C27 500
D17 200
D26 800
E16 100
E25 800
F15 600
F25 400
G15 100
G25 000
H14 900
H24 800
I14 700
I24 600
J14 500
J24 400
K14 300
K24 200
L13 800
L23 700
M13 600
M23 500
N13 400
N23 300
ZZ2 000