Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.713

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2015 r. poz. 1922) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Grupa zaszeregowaniaMiesięczna stawka uposażenia zasadniczego w złotych
09 700
009 100
01a7 150
016 680
02a6 700
026 270
03a6 300
035 880
04a6 000
045 555
05a5 650
055 225
06a5 100
064 625
07a4 700
074 225
08a4 450
083 995
09a4 150
093 660
10a4 000
103 395
11a3 800
113 195
12a3 650
123 020
13a3 500
132 890
14a3 350
142 805
15a3 200
152 705
16a3 050
162 545
17a2 900
172 465
18a2 750
182 395
192 600
202 500
212 400
222 300
232 200
242 000