Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.162

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy 2

Na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1253) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZEDMIOTY (TOWARY) WPROWADZANE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, W TRANSPORCIE KTÓRYCH ZOSTAŁO UŻYTE DREWNO OPAKOWANIOWE, KTÓRE JEST PODDAWANE GRANICZNEJ KONTROLI FITOSANITARNEJ Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ NIE MNIEJSZĄ NIŻ 15 PRZESYŁEK NA KAŻDE 100 PRZESYŁEK

Lp.Kod

nomenklatury scalonej *)

Opis
12514 00 00Łupek, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)
22515Marmur, trawertyn, ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, o pozornej gęstości 2,5 lub większej, oraz alabaster, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)
32516Granit, porfir, bazalt, piaskowiec i pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy)
46801 00 00Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodnikowe, z kamienia naturalnego (z wyjątkiem łupków)
56802Obrobione kamienie pomnikowe lub budowlane (z wyjątkiem łupków) i artykuły z nich, inne niż towary objęte pozycją 6801; kostki mozaikowe i tym podobne, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami), nawet na podłożu; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami)
66803 00Obrobione łupki i artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych
76907Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne; kostki mozaikowe i temu podobne, nawet na podłożu, ceramiczne; ceramika wykończeniowa
87210Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte
*) Kod nomenklatury scalonej określony zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/728 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniającej decyzję wykonawczą 2013/92/UE w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych faktycznie stosowanych w transporcie określonych towarów pochodzących z Chin (Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2017, str. 33).