Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.622

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. poz. 2035 oraz z 2004 r. poz. 2632) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na rzece Elbląg - linia łącząca punkty 51 i 52 wyznaczająca granicę portu morskiego w Elblągu od strony lądu;";

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) na kanale Chełst - linia biegnąca po zachodniej krawędzi mostu drogowego położonego w ciągu ulicy Kościuszki, łącząca punkty graniczne 33 i 34 oraz punkty 35 i 36 w miejscowości Łeba;";

3) w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

"25) na Kanale Jagiellońskim - linia łącząca punkty graniczne 59 i 60, wyznaczająca granicę portu morskiego w Elblągu od strony lądu.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.