Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2333

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 43 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 1760) w § 34 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kwartalne informacje dotyczące wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości i przekazuje je Dysponentowi do dnia 15 kwietnia danego roku (za I kwartał), 15 lipca danego roku (za II kwartał), 15 października danego roku (za III kwartał) i 15 stycznia następnego roku (za IV kwartał);".

§  2.  Kwartalne informacje dotyczące wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia sporządza się na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.