Zmiana rozporządzenia w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania. - Dz.U.2021.1040 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1040

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. poz. 77) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Minister Obrony Narodowej może z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.