Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1306

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

Na podstawie art. 335 ust. 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru (Dz. U. poz. 236) w § 4:
1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do danych i informacji, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. a, b i d rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, dołącza się sporządzone w postaci elektronicznej:";

2) w pkt 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"oświadczenie o ich zgodności ze stanem faktycznym, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym:",

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) osoby wykonującej czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w przypadku powierzenia przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 i 1214),".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).