§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji... - Dz.U.2017.835 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.835

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2017 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 1333) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) datę otrzymania zgłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;";

2)
w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia publiczny dostęp do danych ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.";

3)
w § 5 uchyla się ust. 3;
4)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Organ administracji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji zgłoszenie w formie dokumentu elektronicznego, zgodnego z wzorem, o którym mowa w § 5 ust. 2, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.";

5)
w § 8:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw informatyzacji niezwłocznie informuje organ administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji, o nadaniu identyfikatora zbioru danych i jego treści.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw informatyzacji rozpoznaje zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, oraz przekazuje w tym terminie wnoszącemu zastrzeżenie informację o swoim stanowisku w tej sprawie oraz o ostatecznej treści identyfikatora.".