§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. - Dz.U.2021.1781 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1781

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2021 r.
§  2. 
1. 
Zmiany danych ewidencyjnych, ujawnione w ewidencji gruntów i budynków po dniu 30 lipca 2021 r., dotyczące zaliczenia do użytku gruntowego Nieużytki - N wydzielonych części terenów zamkniętych przeznaczonych do szkolenia wojsk, w szczególności strzelnic, czołgowisk, rejonów upadku pocisków, pasów ćwiczeń taktycznych, pól roboczych poligonów wojskowych oraz placów ćwiczeń, uznaje się za niebyłe i w zakresie takich wydzielonych części przywraca się dane ewidencyjne ujawnione w tej ewidencji na dzień 30 lipca 2021 r.
2. 
Właściwy organ, w terminie 14 dni od dnia przywrócenia danych ewidencyjnych, dokonanego na podstawie ust. 1, zawiadamia o tym podmioty ewidencyjne, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a oraz § 12 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.