Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1781

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 23 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390) w załączniku nr 1 w ust. 1 w tabeli w lp. 9 w kolumnie trzeciej uchyla się pkt 5.
1. 
Zmiany danych ewidencyjnych, ujawnione w ewidencji gruntów i budynków po dniu 30 lipca 2021 r., dotyczące zaliczenia do użytku gruntowego Nieużytki - N wydzielonych części terenów zamkniętych przeznaczonych do szkolenia wojsk, w szczególności strzelnic, czołgowisk, rejonów upadku pocisków, pasów ćwiczeń taktycznych, pól roboczych poligonów wojskowych oraz placów ćwiczeń, uznaje się za niebyłe i w zakresie takich wydzielonych części przywraca się dane ewidencyjne ujawnione w tej ewidencji na dzień 30 lipca 2021 r.
2. 
Właściwy organ, w terminie 14 dni od dnia przywrócenia danych ewidencyjnych, dokonanego na podstawie ust. 1, zawiadamia o tym podmioty ewidencyjne, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a oraz § 12 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).