Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2143

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji automatów do gier

Na podstawie art. 15j ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ewidencji automatów do gier (Dz. U. poz. 698) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji w postaci papierowej podmiot ją prowadzący numeruje strony ewidencji, umieszcza na każdej stronie dane podmiotu prowadzącego ewidencję oraz przeszywa strony, a ewidencję taką przedstawia właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego. Naczelnik urzędu celno-skarbowego zabezpiecza ewidencję zamknięciem urzędowym, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa swój podpis.".

§  2.  Do ewidencji w postaci papierowej:
1) prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia albo
2) przedstawionych przez podmiot naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, zgodnie z § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, które nie zostały zabezpieczone zamknięciem urzędowym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).