Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.634

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr 19, poz. 241 oraz z 2003 r. Nr 8, poz. 102) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) tryb przeprowadzania egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, zwanego dalej "egzaminem",";

2)
w § 2:
a)
uchyla się ust. 4,
b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego uprawnienia instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego.";

3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.";

4)
w § 4:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, składającego się z 10 pytań, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.",

b)
uchyla się ust. 3;
5)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

2. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.

3. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1.

4. Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością zagadnień, o których mowa w ust. 1, oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane dla danego rodzaju broni.

5. Szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Wzór karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

7. Części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku broni, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

8. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.";

6)
w § 8 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) kolekcjonerskich - 1150 zł,

4) pamiątkowych - 550 zł,";

7)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Do egzaminów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA EGZAMINACYJNA Z TEORETYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU

.......................................................

(miejscowość, data)

Imię i nazwisko zdającego (-cej) .............................................................................................................

Rodzaj broni ............................................................................................................................................

Nr testu ....................................................................................................................................................

1. Pytania

Pytanie 1ABC
Pytanie 2ABC
Pytanie 3ABC
Pytanie 4ABC
Pytanie 5ABC
Pytanie 6ABC
Pytanie 7ABC
Pytanie 8ABC
Pytanie 9ABC
Pytanie 10ABC

Uwaga: należy zakreślić uznaną przez zdającego za prawidłową jedną z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C).

2. Czas rozwiązania testu - 30 minut.

Po sprawdzeniu stwierdzono ........... prawidłowych odpowiedzi, co oznacza, że część teoretyczna egzaminu została zdana/nie

została zdana*.

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

(podpisy przewodniczącego i członków komisji)

* Niewłaściwe skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SPRAWDZIANU STRZELECKIEGO

1.
Strzelanie z broni palnej bojowej - pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu:
1)
cel - tarcza strzelecka TS-2;
2)
odległość - 15 metrów;
3)
liczba amunicji - 6 sztuk;
4)
postawa - stojąca;
5)
czas - 6 minut;
6)
zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 35 punktów, stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy strzeleckiej.

Uwaga: w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń przystosowaną wyłącznie do strzelania za pomocą prochu czarnego (dymnego) do przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego używa się pistoletu centralnego zapłonu.

2.
Strzelanie z broni gazowej lub alarmowej:
1)
cel - kulochwyt;
2)
liczba amunicji - 3 sztuki;
3)
postawa - stojąca;
4)
czas - 3 minuty;
5)
zaliczenie strzelania - oddanie 3 strzałów z amunicji alarmowej w kierunku kulochwytu.
3.
Strzelanie z pistoletów maszynowych ogniem pojedynczym:
1)
cel - tarcza strzelecka TS-10;
2)
odległość - 25 metrów;
3)
liczba amunicji - 10 sztuk;
4)
postawa - stojąca;
5)
czas - 10 minut;
6)
zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy.
4.
Strzelanie ze strzelb gładkolufowych:
1)
cel - tarcza strzelecka TS-3;
2)
odległość - 15 metrów;
3)
liczba amunicji - 3 sztuki nabojów z pociskiem kulowym;
4)
postawa - stojąca;
5)
czas - 3 minuty;
6)
zaliczenie strzelania - oddanie co najmniej 2 celnych strzałów w pole punktowe tarczy.
5.
Strzelanie z karabinków samoczynnych, samopowtarzalnych i karabinów ogniem pojedynczym:
1)
cel - tarcza strzelecka TS-10;
2)
odległość - 50 metrów;
3)
liczba amunicji - 10 sztuk;
4)
postawa - leżąca;
5)
czas - 10 minut;
6)
zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy.
6.
Strzelanie z broni bocznego zapłonu:
1)
pistoletu:
a)
cel - tarcza strzelecka TS-4,
b)
odległość - 25 metrów,
c)
liczba amunicji - 5 sztuk,
d)
postawa - stojąca,
e)
czas - 5 minut,
f)
zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 35 punktów stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy;
2)
karabinka:
a)
cel - tarcza strzelecka TS-1,
b)
odległość - 50 metrów,
c)
liczba amunicji - 5 sztuk,
d)
postawa - leżąca,
e)
czas - 5 minut,
f)
zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 35 punktów stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).