Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.883

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz. U. poz. 1746) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji, przeprowadzając egzamin z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może nie stosować § 10 ust. 1, 2 i 10-12, jeżeli wykorzystywany system teleinformatyczny zapewni:

1) potwierdzenie przed egzaminem tożsamości osób przystępujących do egzaminu;

2) samodzielność pracy osób przystępujących do egzaminu.

2. W przypadku przeprowadzania egzaminu przez zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji zgodnie z ust. 1 nie stosuje się § 4 ust. 1 i 2, § 5, § 6 ust. 1 i 2, § 7, § 8 ust. 7 i 8, § 9 ust. 1 zdanie drugie, § 12 ust. 8, § 13 oraz § 14 ust. 2. Przepisy § 4 ust. 3, § 6 ust. 3-5 oraz § 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3. Zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia egzaminu zgodnie z ust. 1, dacie odbycia egzaminu oraz imionach i nazwiskach osób odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu, nie później niż w terminie:

1) 10 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia pierwszego egzaminu zgodnie z ust. 1;

2) 3 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia kolejnego egzaminu zgodnie z ust. 1.

4. W przypadku egzaminu przeprowadzanego zgodnie z ust. 1 zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji przekazuje do Komisji Nadzoru Finansowego opis funkcjonalności systemu teleinformatycznego zapewniających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, oraz adres strony internetowej, przy pomocy której zamierza przeprowadzić egzamin, nie później niż w terminie 10 dni przed ustalonym terminem pierwszego egzaminu, a w przypadku późniejszych zmian w tym zakresie - nie później niż w terminie 3 dni przed kolejnym egzaminem.

5. W przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo zakończenia stanu nadzwyczajnego przed ustalonym terminem egzaminu przeprowadzanego zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji odwołuje egzamin, informując o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego oraz osoby mające do niego przystąpić.";

2) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przed rozpoczęciem egzaminu przeprowadzanego zgodnie z § 8a ust. 1 zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji informuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego osoby przystępujące do egzaminu o:

1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia egzaminu;

2) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;

3) sposobie informowania o wynikach egzaminu.";

3) w § 12 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. W przypadku przeprowadzania egzaminu zgodnie z § 8a ust. 1 zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji nie później niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia albo uzyskania wyników egzaminu wydaje osobie, która zdała egzamin, w formie pisemnej albo elektronicznej, zaświadczenie o zdaniu egzaminu albo powiadamia osobę zainteresowaną o niezdaniu egzaminu w postaci papierowej lub, jeżeli wyrazi ona na to zgodę, na innym trwałym nośniku, wraz z informacją o uzyskanej liczbie punktów.";

4) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu, o których mowa w § 8a ust. 3, sporządzają i podpisują protokół z egzaminu przeprowadzonego zgodnie z § 8a ust. 1.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji;

2) datę przeprowadzenia egzaminu;

3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w egzaminie, ich numer PESEL, a w przypadku obywateli państw obcych - numer paszportu;

4) informację o zakresie przeprowadzonego egzaminu;

5) wyniki egzaminu każdej z osób biorących udział w egzaminie.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w formie pisemnej albo formie elektronicznej.";

5) w § 14 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Odwołanie wnosi się w postaci papierowej lub w inny sposób przyjęty przez zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyniku egzaminu.

4. Zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni i w formie pisemnej albo elektronicznej powiadamia osobę odwołującą się o wyniku rozpatrzenia odwołania.".