Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.222

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych

Na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych (Dz. U. poz. 317) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) członka komisji - 40% kwoty, o której mowa w ust. 1;

3) sekretarza komisji - 40% kwoty, o której mowa w ust. 1.";

2)
w załączniku do rozporządzenia § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do zadań sekretarza komisji należy sprawdzenie danych personalnych zdających egzamin i kompletności dokumentów egzaminacyjnych, kontrola przebiegu części pisemnej egzaminu, współudział w ustaleniu wyników części pisemnej egzaminu oraz sporządzenie protokołu z przebiegu egzaminu, zwanego dalej "protokołem".".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.