Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2318

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. poz. 1330) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 uchyla się pkt 9;
2) w § 4 uchyla się pkt 3.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).