Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2456

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

Na podstawie art. 71 i art. 192 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz. U. z 2013 r. poz. 930) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części podpis i pieczęć Rzecznika dyscypliny finansów publicznych po wyrazie "pieczęć" dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie papierowej postaci dokumentu.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wysłać bez pisma przewodniego

Nadawca:

Przewodniczący Komisji Orzekającej

przy: .......................................................

.................................................................

.................................................................

(imię i nazwisko)

.................................................................

.................................................................

(adres)

Adresat:

Przewodniczący

Głównej Komisji Orzekającej

w Sprawach o Naruszenie

Dyscypliny Finansów Publicznych

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych w roku ..........

do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy .....................................................................................................................................................

Termin złożenia: 31 stycznia

I.

1Sprawy oczekujące na rozstrzygnięcie wg stanu na początek roku sprawozdawczegoliczba obwinionych
2Złożone wnioski o ukaranieliczba obwinionych
3Wnioski przekazane do innej komisji orzekającejliczba obwinionych
4Wnioski przekazane z innej komisji orzekającejliczba obwinionych
5Sprawy przekazane z Głównej Komisji Orzekającej do ponownego rozpoznanialiczba obwinionych
6Sprawy w toku oczekujące na rozstrzygnięcie wg stanu na koniec roku sprawozdawczegoliczba obwinionych

II.

7Sprawy rozstrzygnięte (załatwione) w ciągu roku - (ogółem)liczba obwinionych
8Rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowanialiczba obwinionych
9Wydane orzeczenia w kwestii odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - (ogółem)liczba obwinionych
10Orzeczenia o uniewinnieniuliczba uniewinnionych
11Orzeczenia o uznaniu odpowiedzialnym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - ogółemliczba odpowiedzialnych
12- z tego:

- odstąpiono od wymierzenia kary

liczba odpowiedzialnych
13- ukarano (ogółem)liczba ukaranych
14- z tego:

- karą upomnienia

liczba ukaranych
15- karą naganyliczba ukaranych
16- karą pieniężnąliczba ukaranych
17- karą przewidzianą w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy*)liczba ukaranych

III.

18Liczba rozstrzygnięć o umorzeniu postępowania (ogółem) - z tego:liczba zarzutów
19-umorzenia postępowania wskutek przedawnienia orzekanialiczba zarzutów
20- umorzenia postępowania, gdy zarzucanego czynu nie popełnionoliczba zarzutów
21- umorzenia postępowania, gdy w zarzucanym czynie brak jest znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznychliczba zarzutów
22- umorzenia postępowania, gdy nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku działania lub zaniechania podjętego wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowegoliczba zarzutów
23- umorzenia postępowania, gdy nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomyliczba zarzutów
24-inneliczba zarzutów

IV.

Osobom odpowiedzialnym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wykazanym w części II - wiersz 11) przypisano czyny z poszczególnych art. ustawy*):
25art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2liczba czynów
26art. 5 ust. 1 pkt 3liczba czynów
27art. 6liczba czynów
28art. 7liczba czynów
29art. 8liczba czynów
30art. 9liczba czynów
31art. 10liczba czynów
32art. 11liczba czynów
33art. 12liczba czynów
34art. 12aliczba czynów
35art. 13 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 9liczba czynów
36art. 13 pkt 6, 7, 8liczba czynów
37art. 14liczba czynów
38art. 15liczba czynów
39art. 16liczba czynów
40art. 17 ust. 1liczba czynów
41art. 17 ust. 1bliczba czynów
42art. 17 ust. 1baliczba czynów
43art. 17 ust. 1cliczba czynów
44art. 17 ust. 1dliczba czynów
45art. 17 ust. 2liczba czynów
46art. 17 ust. 3liczba czynów
47art. 17 ust. 4liczba czynów
48art. 17 ust. 5liczba czynów
49art. 17 ust. 6liczba czynów
50art. 17 ust. 6aliczba czynów
51art. 17aliczba czynów
52art. 18 pkt 1liczba czynów
53art. 18 pkt 2liczba czynów
54art. 18aliczba czynów
55art. 18bliczba czynów
56art. 18cliczba czynów

V.

57Łączna wysokość wymierzonych kar pieniężnych:suma w zł
58Średnia wysokość wymierzonej kary pieniężnej:średnia kara w zł
59Łączna wysokość wyegzekwowanych kar pieniężnych:suma w zł
60Łączna wysokość orzeczonych kosztów postępowania należnych Skarbowi Państwa:suma w zł
61Łączna wysokość wyegzekwowanych kosztów postępowania należnych Skarbowi Państwa:suma w zł

UWAGI:

Zestawienie sporządził:

.....................................................

(imię, nazwisko i nr telefonu)

.....................................................

(miejscowość i data)

Przewodniczący Komisji

................................................

(podpis i pieczęć1))

*) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie sporządza się na podstawie materiałów źródłowych zawartych w aktach poszczególnych spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wiersze od 1 do 17 dotyczą informacji o liczbie osób obwinionych (niezależnie od tego, ile zarzutów postawiono obwinionemu, ile przypisano lub umorzono albo od ilu uniewinniono).

Wiersze od 18 do 24 dotyczą informacji o liczbie zarzutów, w sprawie których zapadło rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania (niezależnie od tego, ilu obwinionym zarzuty te zostały postawione).

Wiersze od 25 do 56 dotyczą informacji o liczbie czynów, których popełnienie przypisano obwinionym (niezależnie od tego, ilu obwinionym zostały przypisane).

Wiersze od 57 do 61 dotyczą kwoty pieniężnej określonej w złotych.

_______

1) Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie papierowej postaci dokumentu.

CZĘŚĆ I

W wierszu 1 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie, w których sprawy nie zostały rozstrzygnięte (niezależnie od etapu postępowania) na koniec roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

W wierszu 2 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie wniesionymi do komisji orzekającej w roku sprawozdawczym, w sprawie których przewodniczący wydał zarządzenie o doręczeniu kopii wniosku obwinionemu.

W wierszu tym nie wykazuje się danych odnoszących się do wniosków zwróconych do uzupełnienia podmiotowi występującemu z wnioskiem o ukaranie.

W wierszu 3 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie, w sprawie których przewodniczący komisji orzekającej składającej sprawozdanie wydał zarządzenie o doręczeniu kopii wniosku obwinionemu, a które zostały w toku postępowania przekazane do innej komisji orzekającej.

W wierszu 4 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie otrzymanymi z innej komisji orzekającej, w sprawie których przewodniczący tej komisji wydał zarządzenie o doręczeniu kopii wniosku obwinionemu, a które w toku postępowania zostały przekazane do komisji składającej sprawozdanie (również przekazane przez Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej).

W wierszu 5 podaje się liczbę obwinionych, których sprawy zostały przekazane do ponownego rozpoznania przez Główną Komisję Orzekającą, w wyniku rozpoznania odwołania, wniosku o wznowienie postępowania albo stwierdzenia nieważności prawomocnego postanowienia lub orzeczenia.

W wierszu 6 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie, w których sprawy nie zostały zakończone rozstrzygnięciem komisji orzekającej przed końcem roku sprawozdawczego (niezależnie od etapu postępowania).

CZĘŚĆ II

W wierszu 7 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie, w których sprawy zostały zakończone rozstrzygnięciem komisji orzekającej w roku sprawozdawczym. Należy również uwzględnić tych obwinionych, których sprawy zostały przekazane przez Główną Komisję Orzekającą bądź postępowanie zostało odwieszone i rozpoznane w roku sprawozdawczym.

W wierszu 8 podaje się liczbę obwinionych, wobec których zapadło rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania. Do rozstrzygnięć o umorzeniu postępowania zalicza się tylko takie rozstrzygnięcie, którym komisja orzekająca umorzyła postępowanie w sprawie wszystkich naruszeń dyscypliny finansów publicznych (czynów) zarzucanych obwinionemu, niezależnie od przesłanek umorzenia.

W wierszu 9 podaje się liczbę obwinionych, wobec których wydano orzeczenia w kwestii odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, niezależnie od treści orzeczenia (uniewinnienie albo przypisanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

W wierszu 10 podaje się liczbę obwinionych, wobec których zapadło orzeczenie o uniewinnieniu. Do orzeczeń o uniewinnieniu zalicza się tylko takie orzeczenie, którym komisja orzekająca uniewinniła obwinionego od wszystkich zarzucanych mu naruszeń dyscypliny finansów publicznych (czynów) bądź uniewinniła od jednego zarzutu, a w przypadku pozostałych zarzutów, o ile były postawione obwinionemu, postanowiła o ich umorzeniu.

W wierszu 11 podaje się liczbę obwinionych uznanych za odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Do orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zalicza się takie orzeczenie, którym komisja orzekająca przypisała obwinionemu odpowiedzialność za co najmniej jedno naruszenie dyscypliny finansów publicznych (czyn) zarzucane obwinionemu, niezależnie od rozstrzygnięć w sprawie pozostałych zarzutów, o ile były one postawione obwinionemu.

W wierszu 12 podaje się liczbę obwinionych, którym przypisano odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale odstąpiono od wymierzenia kary.

W wierszu 13 podaje się liczbę obwinionych, którym przypisano odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i wymierzono karę.

W wierszach 14, 15, 16 i 17 podaje się liczbę obwinionych, spośród wykazanych w wierszu 13, którym wymierzono kary poszczególnych rodzajów.

CZĘŚĆ III

W wierszu 18 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone. Suma liczb wykazanych w wierszach od 18 do 24 może być równa lub większa od liczby podanej w wierszu 8.

W wierszu 19 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na przedawnienie orzekania.

W wierszu 20 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na niepopełnienie zarzuconego czynu.

W wierszu 21 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na brak w zarzucanym czynie znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W wierszu 22 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na działanie lub zaniechanie naruszające dyscyplinę finansów publicznych podjęte wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego.

W wierszu 23 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na znikomy stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny dla finansów publicznych.

W wierszu 24 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na inne okoliczności niż wymienione w wierszach od 19 do 23.

CZĘŚĆ IV

W wierszach od 25 do 56 podaje się liczbę czynów przypisanych obwinionym wg naruszeń dyscypliny finansów publicznych wskazanych w art. od 5 do 18c ustawy. Suma liczb wykazanych w wierszach od 25 do 56 może być równa liczbie podanej w wierszu 11 lub większa od niej.

CZĘŚĆ V

W wierszu 57 podaje się informację o łącznej wysokości wymierzonych kar pieniężnych wszystkimi orzeczeniami komisji orzekającej wydanymi w roku sprawozdawczym, z uwzględnieniem również orzeczeń nieprawomocnych.

W wierszu 58 podaje się informację o średniej wysokości wymierzonej kary pieniężnej.

W wierszu 59 podaje się informację o łącznej wysokości wyegzekwowanych kar pieniężnych.

W wierszu 60 podaje się informację o łącznej wysokości orzeczonych w roku sprawozdawczym kosztów postępowania należnych Skarbowi Państwa, z uwzględnieniem również orzeczeń nieprawomocnych.

W wierszu 61 podaje się informację o łącznej wysokości wyegzekwowanych kosztów postępowania należnych Skarbowi Państwa.

Uwaga: dane z wierszy 1 + 2 + 4 + 5 - 3 - 6 = 7

8 + 9 = 7

10 + 11 = 9

12 + 13 = 11

14 + 15 + 16 + 17 = 13

19 + 20 + 21 +22 + 23 +24 = 18