Zmiana rozporządzenia w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa. - Dz.U.2022.545 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.545

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

Na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 500) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony przez dysponenta części budżetowej innego niż minister, Prezes Rady Ministrów występuje o wyrażenie opinii do ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego w sprawach objętych wnioskiem.

1b. Niewyrażenie opinii, o której mowa w ust. 1a, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej, chyba że minister zgłosi Prezesowi Rady Ministrów konieczność przedłużenia terminu na wyrażenie opinii o nie więcej niż kolejnych 5 dni roboczych.",

b)
uchyla się ust. 3;
2)
po § 1 dodaje się § 1a i § 1b w brzmieniu:

"§ 1a. 1. Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy może wystąpić do właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej o złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy minister lub inny dysponent części budżetowej, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia:

1) składa wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, albo

2) pisemnie zawiadamia Prezesa Rady Ministrów o braku zasadności złożenia wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wraz z merytorycznym uzasadnieniem takiego stanowiska.

§ 1b. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, wystąpienia, o których mowa w § 1 ust. 1a i § 1a ust. 1, zgłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 1b, oraz zawiadomienie, o którym mowa w § 1a ust. 2 pkt 2, są składane za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.