Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.616

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 20 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. poz. 461) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) izbie administracji skarbowej - rozumie się przez to izbę administracji skarbowej, przy pomocy której właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego bar mleczny, dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje swoje zadania;";

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Dotacja stanowi pomoc publiczną, o której mowa w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).";

3) w § 5 w ust. 1 wyrazy "dyrektora izby skarbowej" zastępuje się wyrazami "dyrektora izby administracji skarbowej";
4) w § 6:
a) w ust. 1 wyrazy "dyrektora izby skarbowej" zastępuje się wyrazami "dyrektora izby administracji skarbowej",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektor izby administracji skarbowej w terminie do 25 dnia miesiąca, w którym złożono informację o prognozowanej kwocie dotacji na kolejny miesiąc, zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej izby administracji skarbowej informację zawierającą nazwę przedsiębiorcy prowadzącego bar mleczny oraz prognozowaną kwotę dotacji przypadającą na tego przedsiębiorcę na dany miesiąc.";

5) w § 7 w ust. 1 wyrazy "izby skarbowej" zastępuje się wyrazami "izby administracji skarbowej";
6) w § 8:
a) w ust. 1 wyrazy "Dyrektor izby skarbowej" zastępuje się wyrazami "Dyrektor izby administracji skarbowej",
b) w ust. 2 wyrazy "dyrektora izby skarbowej" zastępuje się wyrazami "dyrektora izby administracji skarbowej",
c) w ust. 3 wyrazy "Dyrektor izby skarbowej" zastępuje się wyrazami "Dyrektor izby administracji skarbowej",
d) w ust. 4 wyrazy "dyrektor izby skarbowej" zastępuje się wyrazami "dyrektor izby administracji skarbowej",
e) w ust. 5 wyrazy "izby skarbowej" zastępuje się wyrazami "izby administracji skarbowej",
f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Dyrektor izby administracji skarbowej w terminie miesiąca od dnia przekazania dotacji zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej izby administracji skarbowej informacje o wysokości dotacji przekazanej poszczególnym przedsiębiorcom prowadzącym bary mleczne.";

7) w § 9 w ust. 1 wyrazy "dyrektora izby skarbowej" zastępuje się wyrazami "dyrektora izby administracji skarbowej" oraz wyrazy "izby skarbowej" zastępuje się wyrazami "izby administracji skarbowej";
8) w § 10 w ust. 2 wyrazy "dyrektorem izby skarbowej" zastępuje się wyrazami "dyrektorem izby administracji skarbowej";
9) w § 11 w ust. 1 wyrazy "izby skarbowej" zastępuje się wyrazami "izby administracji skarbowej";
10) w załączniku nr 1 do rozporządzenia skreśla się lp. 79.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 2017 r.