Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2053

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 29 września 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2022 r. poz. 1388) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek, o którym mowa w:

1) § 2 pkt 1, składa się do dnia określonego każdorazowo w ogłoszeniu o naborze wniosków, przypadającego w roku:

a) w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

b) poprzedzającym przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru lub w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone,

2) § 2 pkt 2, składa się do dnia:

a) 30 czerwca roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

b) 30 listopada roku poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone

- począwszy od dnia określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków. Okres naboru wniosków wynosi co najmniej 30 dni.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Minister ogłasza w ciągu roku co najmniej po jednym naborze wniosków, o których mowa w ust. 1.

2b. Ogłoszenia o naborze wniosków umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednio ministra lub wojewódzkiego konserwatora zabytków.";

2)
w § 8 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "pkt 1 lit. a i c" zastępuje się wyrazami "pkt 1 lit. a".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).