Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.645

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. poz. 233, z 2010 r. poz. 848 oraz z 2011 r. poz. 972) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zdać książeczkę wojskową właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.