§ 4. - Zmiana rozporządzenia w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1765

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.