§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1765

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  3. 
Do realizacji inwestycji kolejowych obejmujących budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej, w odniesieniu do których przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia na projekt lub wykonawstwo, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.