§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1765

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  2. 
Do postępowań o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, dotyczących pojazdów kolejowych, o których mowa w § 11 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.