§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1765

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 w pkt 1:
a)
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) podkładu kolejowego, ",

b)
w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f-h w brzmieniu:

"f) szyny kolejowej,

g) systemu przytwierdzeń,

h) podrozjazdnicy;";

2)
w § 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku infrastruktury prywatnej, o której mowa w art. 4 pkt 1c ustawy, oraz sieci kolejowych, o których mowa w art. 3 ust. 8 ustawy, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:";

3)
po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. W przypadku pojazdów kolejowych świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:

1) pojazdu trakcyjnego,

2) wagonu pasażerskiego,

3) wagonu towarowego,

4) pojazdu specjalnego

- przeznaczonego wyłącznie do użytku lokalnego, pojazdu historycznego lub pojazdu turystycznego eksploatowanego na sieci kolejowej, niezależnie od drogi kolejowej, po której się porusza.";

4)
w § 21 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) na sieciach kolejowych, o których mowa w art. 3 ust. 8 ustawy.".