Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.747

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu

Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu (Dz. U. poz. 345) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Legitymacja jest wydawana przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia na wniosek osoby poszkodowanej albo osoby przez nią upoważnionej, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do wniosku osoba poszkodowana dołącza:

1) odpowiednio orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej albo orzeczenie w sprawie ustalenia dla celów odszkodowawczych uszczerbku na zdrowiu, albo zaświadczenie lekarskie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie zastępcy kierownika do spraw medycznych podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), potwierdzające doznanie urazu lub choroby podczas pełnienia służby poza granicami państwa, wydane po powrocie do kraju;

2) protokół powypadkowy, w przypadku doznania urazu podczas pełnienia służby poza granicami państwa;

3) dwie fotografie o wymiarach 30 x 35 mm, podpisane czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem.",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 5, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia wzywa osobę poszkodowaną albo osobę przez nią upoważnioną do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni pod rygorem odmowy wydania legitymacji.";

2)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku wymiany legitymacji osoba poszkodowana albo osoba przez nią upoważniona zwraca dotychczasową legitymację dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia.";

3)
w § 6:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku utraty legitymacji lub upływu terminu jej ważności dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, na wniosek osoby poszkodowanej albo osoby przez nią upoważnionej, wydaje nową legitymację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba poszkodowana albo osoba przez nią upoważniona zwraca ją dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia jej odzyskania.";

4)
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Wnioski o wydanie legitymacji zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK

o wydanie legitymacji

Na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu (Dz. U. poz. 345

oraz z 2016 r. poz. 747), w związku z art. 47b ust. 1*) lub 1a*) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwracam się

z wnioskiem o wydanie legitymacji.

1. Nazwisko: ......................................................................................................................................................................

2. Imię: ..............................................................................................................................................................................

3. PESEL osoby poszkodowanej, a w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL - rodzaj, seria i numer

dokumentu potwierdzającego jej tożsamość: ................................................................................................................

4. Adres: ...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

5. Miejsce służby/pracy: ....................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................

6. Miejsce służby/pracy poza granicami państwa: ............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Nazwa jednostki: ...........................................................................................................................................................

Termin: .........................................................................................................................................................................

7. Dane osoby upoważnionej:

Nazwisko: ......................................................................................................................................................................

Imię: ..............................................................................................................................................................................

PESEL, a w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL — rodzaj, seria i numer dokumentu

potwierdzającego jej tożsamość: ...................................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy (jeżeli posiada):

........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
(miejsce i data wypełnienia wniosku)(czytelny podpis osoby poszkodowanej albo osoby upoważnionej)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouczenie

Do wniosku dołącza się:

1) odpowiednio orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej albo

orzeczenie w sprawie ustalenia dla celów odszkodowawczych uszczerbku na zdrowiu, albo zaświadczenie lekarskie lekarza

prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie zastępcy kierownika do spraw medycznych podmiotu leczniczego, o którym mowa

w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.),

potwierdzające doznanie urazu lub choroby podczas pełnienia służby poza granicami państwa, wydane po powrocie do kraju;

2) protokół powypadkowy, w przypadku doznania urazu podczas pełnienia służby poza granicami państwa;

3) dwie fotografie o wymiarach 30 x 35 mm, podpisane czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Informacja

Dane osobowe zawarte we wniosku służą wyłącznie w celu realizacji uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których

mowa w art. 47b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).

*) Podkreślić właściwą podstawę prawną.