Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1605

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. poz. 1026, z 2011 r. poz. 1014 oraz z 2012 r. poz. 878) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy fizycznie anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy, w taki sposób, aby trwale uszkodzić strefę odczytu maszynowego umieszczoną w dolnej części strony personalizacyjnej, oraz przecinając stronę personalizacyjną na odcinku od krótszej krawędzi przez fotografię i hologram. Anulowany paszport i anulowany paszport tymczasowy zwraca się wnioskodawcy.";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  W przypadku gdy wniosek o wydanie dokumentu paszportowego został złożony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a sporządzenie dokumentu paszportowego nastąpiło:
1) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - wniosek jest realizowany na postawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym;
2) po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia - wniosek jest realizowany na postawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  2  Blankiety paszportów tymczasowych, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Dokumenty paszportowe, wydane zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.
§  4.  Do dokumentów paszportowych, wydanych zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy o anulowaniu dokumentu paszportowego określone w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PASZPORTU

Skala 1:1, 1

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PASZPORTU DYPLOMATYCZNEGO

Skala 1:1,1

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PASZPORTU SŁUŻBOWEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Skala 1:1,1

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PASZPORTU TYMCZASOWEGO

Skala 1:1,1

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.U.2019.575) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 maja 2019 r.