Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.207

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej

Na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 484) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) komórka wydająca dokumenty - jednostkę organizacyjną Straży Granicznej lub komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, wyznaczoną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do wydawania dokumentów;";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Wniosek o wydanie dokumentów, w formie pisemnej, składają za pośrednictwem kierownika komórki wydającej dokumenty:

1) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

2) kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej,

3) komendanci oddziałów Straży Granicznej,

4) komendanci ośrodków Straży Granicznej

- zwani dalej "wnioskodawcami".".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).