Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.229

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 16:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uwierzytelnienia dokumentów wydawanych przez uczelnię przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie:

1) klauzuli uwierzytelniającej zawierającej stwierdzenie autentyczności podpisu i funkcji osoby podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej jednostki organizacyjnej, którą jest opatrzony ten dokument;

2) podpisu osoby dokonującej uwierzytelnienia dokumentu;

3) pieczęci urzędowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej albo uczelni;

4) nazwy miejscowości i daty dokonania uwierzytelnienia.",

b)
uchyla się ust. 2;
2)
uchyla się § 17;
3)
w § 18 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na rachunek bankowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - w przypadku, o którym mowa w art. 191b ust. 3 ustawy;";

4)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w opisie wzoru elektronicznej legitymacji studenckiej w ust. 12 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"plik EF.ELS o dwubajtowym identyfikatorze "00 02" (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający wiadomość w formacie zgodnym ze specyfikacją techniczną ETSI TS 101 733, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym:".

1. 
Dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, duplikaty tych dyplomów i świadectw oraz zaświadczenia o ukończeniu studiów, złożone do ministra nadzorującego uczelnię i nieuwierzytelnione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, minister ten niezwłocznie przekazuje Dyrektorowi Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
2. 
Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1, wniesione na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra nadzorującego uczelnię, urząd ten niezwłocznie przekazuje na rachunek bankowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
3. 
Minister nadzorujący uczelnię zawiadamia wnioskodawcę o dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 lub 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).