Zmiana rozporządzenia w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1673

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523 i 1488) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1726) w § 9 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz "Rosji,".
Fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte z wydzielonymi subfunduszami, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadają lokaty w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy oparte o instrumenty notowane na rynku zorganizowanym zlokalizowanym na terytorium Rosji, są obowiązane dostosować skład lokat do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).