§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1673

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
§  2. 
Fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte z wydzielonymi subfunduszami, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadają lokaty w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy oparte o instrumenty notowane na rynku zorganizowanym zlokalizowanym na terytorium Rosji, są obowiązane dostosować skład lokat do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.