§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1673

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1726) w § 9 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz "Rosji,".