Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. - Dz.U.2022.983 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.983

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 8 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813 i 835) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1468) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Mnożniki kwoty bazowej określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STOPNI SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ I ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ, SŁUŻĄCE DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU ZA STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp.Stopień służbowyMnożnik kwoty bazowej
1generał1,099
2nadinspektor0,992
3inspektor0,939
4młodszy inspektor0,912
5podinspektor0,885
6nadkomisarz0,832
7komisarz0,805
8podkomisarz0,779
9starszy aspirant0,725
10aspirant0,698
11młodszy aspirant0,672
12starszy rachmistrz0,645
13rachmistrz0,618
14młodszy rachmistrz0,592
15starszy rewident0,565
16rewident0,538
17młodszy rewident0,512
18starszy aplikant0,485
19aplikant0,458
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).