Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.372

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 853) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w etatowych patrolach saperskich, który wykonuje czynności polegające na rozminowywaniu terenu lub jego oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych, otrzymuje dodatek specjalny o charakterze stałym do wysokości 0,60 kwoty bazowej.";

2)
w § 26:
a)
w ust. 1:
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w Jednostce Wojskowej Nr 5949 lub w Jednostce Wojskowej Nr 3860 albo w Centrum Projektów Informatycznych, oznaczonego cechą korpusu osobowego kryptologii i cyberbezpieczeństwa - 29, cechą grupy osobowej kryptologii - A albo cechą grupy osobowej cyberbezpieczeństwa - B albo cechą korpusu osobowego łączności i informatyki - 28, cechą grupy osobowej projektowo-programowej informatyki - C - od 0,30 do 1,40;",

uchyla się pkt 11,
b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, charakter i zakres zadań lub czynności realizowanych przez jednostkę organizacyjną, liczbę podległych żołnierzy i pracowników wojska, a także stopień wywiązywania się żołnierza z powierzonych zadań lub czynności oraz posiadane przez żołnierza kwalifikacje;",

c)
dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu:

"15. Żołnierzowi zawodowemu, który przez okres roku kalendarzowego zajmował stanowisko służbowe wskazane w ust. 1 pkt 8, przyznaje się po zakończeniu roku kalendarzowego jednorazowy dodatek służbowy w wysokości od 100% do 620% kwoty miesięcznego dodatku służbowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, przyznanego za grudzień roku kalendarzowego, za który dodatek przysługuje.

16. Przy przyznawaniu żołnierzowi zawodowemu dodatku służbowego, o którym mowa w ust. 15, uwzględnia się zakres zadań lub czynności realizowanych przez żołnierza, stopień ich trudności i złożoności, a także stopień wywiązywania się żołnierza z powierzonych zadań lub czynności oraz posiadane przez żołnierza kwalifikacje.".

1. 
Dla celów wypłaty dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, okres otrzymywania przez żołnierza zawodowego dodatku służbowego w czasie zajmowania stanowiska służbowego w Inspektoracie Informatyki lub Centrum Projektów Informatycznych, oznaczonego cechą korpusu osobowego łączności i informatyki - 28, cechą grupy osobowej projektowo-programowej informatyki - C, traktuje się jako okres otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. 
Okres zajmowania stanowiska służbowego w Inspektoracie Informatyki, oznaczonego cechą korpusu osobowego łączności i informatyki - 28, cechą grupy osobowej projektowo-programowej informatyki - C, traktuje się jako okres zajmowania stanowiska służbowego, o którym mowa w § 26 ust. 1, 15 i 16 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
1. 
Przepis § 23 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do żołnierzy zawodowych od dnia 1 stycznia 2020 r.
2. 
Przepis § 26 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do żołnierzy zawodowych od dnia 1 lipca 2019 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.