Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2113

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 2296, z 2017 r. poz. 2016 oraz z 2018 r. poz. 542) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 26 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 lit. b, zwiększa się o 0,10 żołnierzom zawodowym posiadającym aktualne prawo wykonywania zawodu radcy prawnego albo ukończoną aplikację legislacyjną.";

2)
w § 27 ust. 1:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, Jednostce Wojskowej Nr 3940, Jednostce Wojskowej Nr 4724, 7 eskadrze działań specjalnych - do 0,30;",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego - do 0,30.".

1. 
Przepis § 26 ust. 14 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do ustalania dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od dnia 1 stycznia 2018 r.
2. 
Przepis § 27 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do ustalania dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od dnia 1 kwietnia 2018 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.