Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.582

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 334) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) dodatek za opiekę nad psem służbowym.";

2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prawo do dodatków, o których mowa w § 5 pkt 1-3 i 5, w przypadku ustania warunków uzasadniających ich otrzymywanie z powodów innych niż określone w § 6, cofa się z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym ustały warunki uzasadniające ich otrzymywanie.";

3) po § 11a dodaje się § 11b w brzmieniu:

"§ 11b. 1. Funkcjonariusz sprawujący opiekę nad psem służbowym otrzymuje dodatek za opiekę nad psem służbowym w wysokości 7% uposażenia bazowego.

2. Dodatek za opiekę nad psem służbowym w przypadku sprawowania opieki:

1) nad więcej niż jednym psem służbowym stanowi odpowiednią wielokrotność stawki, o której mowa w ust. 1;

2) nad tym samym psem służbowym przez kilku funkcjonariuszy dzieli się pomiędzy nich w równych częściach.";

4) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dodatek specjalny, dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, dodatek za klasę kwalifikacyjną uzyskaną w ramach specjalności właściwej dla zajmowanego stanowiska lub funkcji, dodatek za specjalizację medyczną oraz dodatek za opiekę nad psem służbowym wypłaca się miesięcznie z góry, w terminach płatności uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).