Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.406

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 79 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1273 oraz z 2008 r. poz. 755) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Stawki dodatku za posiadany przez funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego stopień służbowy w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp.Nazwa stopniaStawka w złotych
1generał brygady1380
2pułkownik1260
3podpułkownik1180
4major1115
5kapitan960
6porucznik890
7podporucznik845
8starszy chorąży sztabowy748
9chorąży sztabowy718
10młodszy chorąży sztabowy708
11starszy chorąży685
12chorąży660
13młodszy chorąży640
14starszy sierżant sztabowy565
15sierżant sztabowy543
16starszy sierżant520
17sierżant498
18starszy plutonowy475
19plutonowy455
20starszy kapral430
21kapral418
22starszy szeregowy400
23szeregowy375