Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.330

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 17 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz. U. poz. 245) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

AKC-P

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI AKCYZY POBRANEJ I WPŁACONEJ PRZEZ PŁATNIKA

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).