Zmiana rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2364

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 17 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Na podstawie art. 353 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. poz. 496 oraz z 2021 r. poz. 71) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) numer elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID), zwany dalej "numerem ORCID", jeżeli został nadany;",

b)
w ust. 10:
w pkt 4 po lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n w brzmieniu:

"n) wysokość opłat za opublikowanie artykułu naukowego poniesionych przez podmiot, o którym mowa w lit. d, (wyrażoną w złotych) oraz źródło ich finansowania (środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy, środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, inne);",

w pkt 5 po lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n w brzmieniu:

"n) wysokość opłat za wydanie monografii naukowej poniesionych przez podmiot, o którym mowa w lit. i, (wyrażoną w złotych) oraz źródło ich finansowania (środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy, środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, inne);";

2)
w § 3 w ust. 2 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych;";

3)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 3 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się numer ORCID, jeżeli został nadany.",

b)
w ust. 4:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) datę wydania i numer decyzji o nadaniu stopnia doktora, o odmowie nadania stopnia doktora albo o umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) datę wydania i numer decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia doktora albo decyzji uchylającej decyzję o nadaniu stopnia doktora i rozstrzygającej sprawę co do istoty.";

4)
w § 5:
a)
w ust. 3 w pkt 6:
w lit. f tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"– opisu bibliograficznego i streszczenia nie więcej niż 5 osiągnięć naukowych, o których mowa w § 2 ust. 10 pkt 1 i 4-6, będących rezultatem badań naukowych lub prac rozwojowych, prowadzonych w okresie objętym ewaluacją jakości działalności naukowej albo przed tym okresem, ale zakończonych nie wcześniej niż w dwudziestym roku poprzedzającym pierwszy rok objęty ewaluacją jakości działalności naukowej, jeżeli dowody wpływu tej działalności powstały w okresie objętym ewaluacją jakości działalności naukowej, ze wskazaniem głównych autorów tych osiągnięć, którzy są albo byli zatrudnieni w podmiocie albo odbywali w nim kształcenie (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej); opisu nie więcej niż 5 osiągnięć artystycznych, o których mowa w § 2 ust. 10 pkt 7 (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej); opis bibliograficzny i streszczenie osiągnięcia naukowego albo opis osiągnięcia artystycznego mogą uwzględniać adres strony internetowej, pod którym w dniu umieszczenia opisu wpływu w Systemie POL-on dane osiągnięcie jest dostępne,",

lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) szczegółowej charakterystyki nie więcej niż 5 dowodów wpływu działalności naukowej (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami na każdy dowód dla każdej wersji językowej), a w przypadku opisu, o którym mowa w lit. e tiret czwarte, nie więcej niż 5 dowodów wpływu będących wynikiem działalności naukowej innego podmiotu utworzonego przez podmiot w celu komercjalizacji; charakterystyka może uwzględniać adres strony internetowej, pod którym w dniu umieszczenia opisu wpływu w Systemie POL-on dany dowód wpływu jest dostępny,",

b)
w ust. 5:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rodzaj inwestycji;",

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) status inwestycji (w realizacji albo zrealizowana);",

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) okres trwałości inwestycji, w przypadku gdy jest określony w umowie albo w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację inwestycji;",

w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) dane osoby wskazanej przez kierownika podmiotu do kontaktu w sprawach związanych z użytkowaniem inwestycji, aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł (imiona i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).",

c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 15 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się wysokość nakładów ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) poniesionych w danym roku budżetowym (wyrażoną w złotych).",

d)
w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) źródła pochodzenia środków, w tym wysokość środków pochodzących z:

a) działalności gospodarczej, z komercjalizacji oraz z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

b) budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Unii Europejskiej, w tym z funduszy strukturalnych i z programów ramowych,

c) innych źródeł;";

5)
w § 11 w ust. 1:
a)
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia przez doktoranta kształcenia w szkole doktorskiej albo od dnia wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym,",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) oznacza dane w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora jako archiwalne w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja:

a) o nadaniu stopnia doktora,

b) o odmowie nadania stopnia doktora,

c) o umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,

d) w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia doktora,

e) uchylająca decyzję o nadaniu stopnia doktora i rozstrzygająca sprawę co do istoty,

f) o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów

- stała się prawomocna.";

6)
w § 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wprowadza do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych dane osób ubiegających się o:

a) stopień doktora albo o tytuł profesora - w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania,

b) stopień doktora habilitowanego - w terminie 30 dni od dnia powołania komisji habilitacyjnej;".

Dane, o których mowa w § 2 ust. 10 pkt 4 lit. n i pkt 5 lit. n rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się w odniesieniu do artykułów naukowych opublikowanych i monografii naukowych wydanych w latach 2020-2021 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.
Dane, o których mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się w odniesieniu do inwestycji realizowanych w latach 2018-2021 w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Dane, o których mowa w § 5 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się w odniesieniu do środków uzyskanych w latach 2018-2021 w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).