Zmiana rozporządzenia w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 22 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 901) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) autoryzację jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o notyfikację, wyznaczanie do wykonywania zadań jednostki wyznaczonej oraz rozszerzanie zakresu uprawnień jednostki wyznaczonej";

2)
w załączniku do rozporządzenia w poz. XI kolumna 2 "Rodzaj czynności" otrzymuje brzmienie:

"Dotyczące autoryzacji jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o notyfikację, wyznaczania podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań jednostki wyznaczonej oraz rozszerzania zakresu uprawnień jednostki wyznaczonej".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).