Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1800

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

Na podstawie art. 249 § 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. poz. 927, z 2016 r. poz. 1341 oraz z 2017 r. poz. 1925) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1:
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) dyrektor - dyrektora jednostki penitencjarnej, o której mowa w pkt 9, z uwzględnieniem ust. 1a pkt 2;",

po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) główny księgowy jednostki penitencjarnej - głównego księgowego jednostki penitencjarnej, o której mowa w pkt 9, lub upoważnionego przez dyrektora funkcjonariusza lub pracownika działu finansowego;",

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) jednostka penitencjarna - zakład karny albo areszt śledczy wraz z wyodrębnionym oddziałem zewnętrznym tego zakładu albo aresztu, jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej;",

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) kierownik - kierownika działu ewidencji lub inną osobę, która sprawuje funkcję kierownika działu ewidencji albo go zastępuje, z uwzględnieniem ust. 1a pkt 4;",

pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) przetransportowanie - przeniesienie osadzonego do innej jednostki penitencjarnej połączone ze skreśleniem go z ewidencji jednostki penitencjarnej, w której przebywał, i z ujęciem go w ewidencji jednostki penitencjarnej, do której został przeniesiony, z uwzględnieniem ust. 1a pkt 5;",

po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

"33a) wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne - wyodrębniony oddział zewnętrzny utworzony na podstawie art. 208 § 5 k.k.w., różniący się od wyodrębnionego oddziału zewnętrznego utworzonego na podstawie art. 72 § 4 k.k.w. w szczególności tym, że:

a) prowadzi się w nim odrębne dokumenty ewidencyjne wymienione w § 73 ust. 1,

b) urzęduje w nim administracja jednostki penitencjarnej, w tym dział ewidencji realizujący - w takim samym zakresie jak w siedzibie jednostki penitencjarnej - czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności, a także pozostałe służby jednostki niezbędne dla zapewnienia realizacji tych czynności;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, użyte w rozporządzeniu określenia:

1) areszt śledczy - oznacza również wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne;

2) dyrektor - oznacza również:

a) zastępcę dyrektora - wykonującego czynności dyrektora w wyodrębnionym oddziale zewnętrznym realizującym czynności administracyjne,

b) funkcjonariusza lub pracownika jednostki penitencjarnej, upoważnionego do wykonywania czynności dyrektora w wyodrębnionym oddziale zewnętrznym realizującym czynności administracyjne - podczas nieobecności zastępcy, o którym mowa w lit. a

- z wyłączeniem przepisów pkt 4, § 37 ust. 4, § 46 ust. 2, § 73 ust. 3, § 96 ust. 1 pkt 2, § 117 ust. 3, § 118 ust. 6, § 123 ust. 8 oraz § 126 ust. 1;

3) ewidencja jednostki penitencjarnej - oznacza ewidencję prowadzoną w siedzibie jednostki penitencjarnej oraz w wyodrębnionym oddziale zewnętrznym realizującym czynności administracyjne;

4) kierownik - oznacza również upoważnionego przez dyrektora funkcjonariusza lub pracownika działu ewidencji, wykonującego czynności kierownika w:

a) wyodrębnionym oddziale zewnętrznym realizującym czynności administracyjne - także w czasie obecności kierownika lub osoby zastępującej kierownika w czasie jego nieobecności, w siedzibie jednostki penitencjarnej,

b) siedzibie jednostki penitencjarnej - także w czasie obecności kierownika lub osoby zastępującej kierownika w czasie jego nieobecności, w wyodrębnionym oddziale zewnętrznym realizującym czynności administracyjne

- z wyłączeniem przepisów § 73 ust. 3 oraz § 126 ust. 1;

5) przetransportowanie - oznacza również przeniesienie osadzonego w ramach jednostki penitencjarnej z:

a) siedziby jednostki penitencjarnej albo wyodrębnionego oddziału zewnętrznego, innego niż oddział realizujący czynności administracyjne, do wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne,

b) wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne do siedziby jednostki penitencjarnej albo innego wyodrębnionego oddziału zewnętrznego

- skutkujące skreśleniem z jednej i ujęciem w drugiej ewidencji jednostki penitencjarnej, odpowiednio jak w ust. 1 pkt 27.

1b. W wypadku gdy w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, określenie "inna jednostka penitencjarna" użyte w § 82 ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 3, ust. 5 i 6 oraz § 83 ust. 3 i 5 oznacza również:

1) siedzibę jednostki penitencjarnej, a w wypadku gdy jest mowa o ustalaniu innej jednostki penitencjarnej, w której znajdują się akta ewidencyjne zwolnionego na przerwę, także podległy jej inny niż realizujący czynności administracyjne wyodrębniony oddział zewnętrzny - jeżeli czynności te są wykonywane w wyodrębnionym oddziale zewnętrznym realizującym czynności administracyjne,

2) wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne - jeżeli te czynności są wykonywane w siedzibie jednostki penitencjarnej

- z uwzględnieniem § 82 ust. 6a i § 83 ust. 6.

1c. Jeżeli w rozporządzeniu jest mowa o doręczeniu lub wpływie do jednostki penitencjarnej albo otrzymaniu przez jednostkę penitencjarną określonego dokumentu (np. orzeczenia, zarządzenia, nakazu), akt ewidencyjnych, przesyłki z korespondencją - należy przez to rozumieć również doręczenie lub wpływ takiego dokumentu, takich akt lub takiej przesyłki do siedziby jednostki penitencjarnej albo do wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne albo ich otrzymanie przez siedzibę jednostki penitencjarnej albo wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne - w wypadku gdy w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne.";

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nie może być przesłany za pośrednictwem telefaksu dokument, o którym mowa w ust. 1, jeżeli siedziba jednostki penitencjarnej lub wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne znajdują się w tej samej miejscowości, w której jest siedziba właściwego organu.";

3) w § 13 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ustali warunki przyjęcia z dyrektorem, a w czasie jego nieobecności - dowódcą zmiany; w takim wypadku przyjęcie doprowadzonego może nastąpić w innym czasie niż wskazany w § 37 ust. 1 zdanie pierwsze tylko wtedy, gdy dyrektor albo osoba go zastępująca wyrazi na to zgodę";

4) w § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W szczególnie uzasadnionym wypadku, gdy znaczna odległość pomiędzy siedzibą aresztu śledczego wskazanego w nakazie przyjęcia a miejscem przejęcia przez organ doprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawomocnie skazanej za granicą i przekazanej w celu wykonania kary pozbawienia wolności przemawia za doprowadzeniem tej osoby do innego aresztu śledczego, przyjmuje się ją do aresztu, do którego nastąpiło doprowadzenie. W takim wypadku, jeżeli zachodzi konieczność przyjęcia grupy takich osób, przyjęcie następuje po uprzednim ustaleniu warunków przyjęcia z dyrektorem, a w czasie jego nieobecności - dowódcą zmiany, także w czasie wskazanym w § 37 ust. 1 zdanie pierwsze.";

5) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W razie konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej osadzonemu, o którym mowa w ust. 1, areszt śledczy może samodzielnie dokonać przetransportowania lub czasowego przeniesienia osadzonego, o którym mowa w § 74 ust. 5, z powiadomieniem o tym organu dysponującego, nie później niż pierwszego dnia roboczego po wyjeździe osadzonego.";

6) w § 20 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor może samodzielnie dokonać przetransportowania tymczasowo aresztowanego, względem którego stosuje się przepisy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności, skazanego lub ukaranego, o których mowa w § 19, jeżeli jednocześnie:";

7) w § 23:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do aresztu śledczego nie może być przyjęty osadzony, co do którego ustalono, że został wydany do udziału w czynności procesowej z innej jednostki penitencjarnej i nadal pozostaje w jej ewidencji. Jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, osadzony wydany z siedziby jednostki penitencjarnej nie może być przyjęty do tego wyodrębnionego oddziału, a wydany z tego wyodrębnionego oddziału nie może być przyjęty do siedziby jednostki penitencjarnej.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do osadzonych, którzy zbiegli w czasie czynności procesowych.";

8) w § 31 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Organ zarządzający osadzenie przesyła bezzwłocznie do aresztu śledczego odpisy dokumentów niezbędnych do przyjęcia osadzonego.";

9) w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O nieprzyjęciu osoby do aresztu śledczego z powodów, o których mowa w ust. 1, decyduje dyrektor, a w czasie jego nieobecności - dowódca zmiany. Przepisy § 39 ust. 1 i 6 stosuje się odpowiednio.";

10) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, przyjęcie do aresztu śledczego, przy którym funkcjonuje szpital, następuje także wówczas, gdy w nakazie przyjęcia wskazano inny areszt śledczy.";

11) w § 37 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W uzasadnionych wypadkach przyjęcie osoby doprowadzonej może nastąpić także w innym czasie oraz w dni wolne od pracy - po uprzednim ustaleniu warunków przyjęcia z dyrektorem, a w czasie jego nieobecności - dowódcą zmiany.";

12) w § 39 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W wypadku odmowy przyjęcia tymczasowo aresztowanego, skazanego lub ukaranego sporządza się natychmiast szczegółową notatkę urzędową, którą podpisuje dyrektor, a w czasie jego nieobecności - dowódca zmiany.";

13) w § 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie przynależności ewidencyjnej osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiadomienie o jej przyjęciu przesyła się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego miejscowo dla jednostki penitencjarnej, a jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne - do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego miejscowo odpowiednio dla siedziby tej jednostki albo do tego wyodrębnionego oddziału zewnętrznego.";

14) w § 60 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio do przetransportowania, o którym mowa w § 1 ust. 1a pkt 5.";

15) w § 71 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Nie zakłada się zastępczych akt ewidencyjnych w razie przekazania akt ewidencyjnych w ramach jednostki penitencjarnej, jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny.";

16) w § 73 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, dokumenty ewidencyjne, o których mowa w ust. 1, prowadzi się w:

1) siedzibie jednostki penitencjarnej dla tej jednostki i podległego wyodrębnionego oddziału zewnętrznego innego niż wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne;

2) wyodrębnionym oddziale zewnętrznym realizującym czynności administracyjne dla tego oddziału.";

17) w § 74 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, w wypadku osób czasowo przeniesionych w ramach jednostki penitencjarnej z:

1) siedziby jednostki penitencjarnej albo wyodrębnionego oddziału zewnętrznego, innego niż oddział realizujący czynności administracyjne, do wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne,

2) wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne do siedziby jednostki penitencjarnej albo innego wyodrębnionego oddziału zewnętrznego

- przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.";

18) po § 74 dodaje się § 74a w brzmieniu:

"§ 74a. 1. W wypadku zniesienia:

1) jednostki penitencjarnej i utworzenia w jej miejsce wyodrębnionego oddziału zewnętrznego innej jednostki penitencjarnej,

2) wyodrębnionego oddziału zewnętrznego i utworzenia w jego miejsce innej jednostki penitencjarnej,

3) wyodrębnionego oddziału zewnętrznego i utworzenia w jego miejsce wyodrębnionego oddziału zewnętrznego innej jednostki penitencjarnej (zmiana podległości)

- osadzonych ujętych w księdze głównej osadzonych prowadzonej w znoszonej jednostce penitencjarnej albo wyodrębnionym oddziale zewnętrznym realizującym czynności administracyjne przepisuje się do księgi głównej osadzonych prowadzonej, odpowiednio, w jednostce penitencjarnej albo wyodrębnionym oddziale zewnętrznym realizującym czynności administracyjne, utworzonym w miejsce zniesionej jednostki penitencjarnej albo wyodrębnionego oddziału zewnętrznego.

2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, przepisy § 74 ust. 1 i 2 pkt 1-5 i pkt 6 lit. a oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, z tym że:

1) dane osadzonych przepisywanych odnotowuje się w księdze głównej osadzonych w takiej kolejności, w jakiej osadzeni zostali przyjęci lub przetransportowani do znoszonej jednostki penitencjarnej albo wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne;

2) w księdze głównej osadzonych odnotowuje się datę utworzenia jednostki penitencjarnej albo wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne oraz godzinę 000;

3) zamiast informacji, o których mowa w § 74 ust. 2 pkt 3 i pkt 6 lit. a, wpisuje się nazwę jednostki penitencjarnej albo wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne, prowadzącego księgę główną osadzonych, z której albo do której nastąpiło przepisanie osadzonego, oraz informację o przepisaniu.";

19) w § 75 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W wypadku gdy w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, ust. 1 stosuje się odpowiednio do czasowego przeniesienia osadzonego w ramach jednostki penitencjarnej z:

1) siedziby jednostki penitencjarnej albo wyodrębnionego oddziału zewnętrznego, innego niż oddział realizujący czynności administracyjne, do wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne;

2) wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne do siedziby jednostki penitencjarnej albo innego wyodrębnionego oddziału zewnętrznego.";

20) w § 82 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W wypadku gdy w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, oryginał orzeczenia oczekującego na wykonanie, o którym mowa w ust. 5 zdanie czwarte oraz ust. 6 pkt 2, po przesłaniu jego telefaksowych kopii, przekazuje się w ramach jednostki penitencjarnej.";

21) w § 83 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W wypadku gdy w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, akta ewidencyjne, o których mowa w ust. 3 zdanie trzecie, przekazuje się w ramach jednostki penitencjarnej.";

22) w § 86 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W wypadku gdy osadzony został wydany czasowo z siedziby jednostki penitencjarnej, doprowadzenie powinno nastąpić do tej siedziby, a jeżeli został wydany czasowo z wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne, doprowadzenie powinno nastąpić do tego oddziału.";

23) w § 88 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Czas trwania tymczasowego aresztowania określony w postanowieniu o jego zastosowaniu liczy się od chwili wpływu tego postanowienia, wraz z nakazem przyjęcia, do siedziby jednostki penitencjarnej, w ewidencji której osoba ta pozostaje, a jeżeli pozostaje ona w ewidencji wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne - od chwili wpływu tych dokumentów do tego oddziału.";

24) w § 93:
a) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Osadzonego wydanego z siedziby jednostki penitencjarnej doprowadza się do tej siedziby, a wydanego z wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne - do tego oddziału.",

b) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.";

25) w § 97 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, do czynności wykonywanych w siedzibie jednostki penitencjarnej albo w tym wyodrębnionym oddziale zewnętrznym, z tym że nakaz wydania, który wpłynął do:

1) siedziby jednostki penitencjarnej, a dotyczy osadzonego ujętego w ewidencji wyodrębnionego oddziału zewnętrznego,

2) wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne, a dotyczy osadzonego ujętego w ewidencji siedziby tej jednostki

- przekazuje się w ramach jednostki penitencjarnej.";

26) w § 101 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Po zakończeniu czynności procesowych z udziałem osadzonego ustala się, czy ma on powrócić do jednostki penitencjarnej, w której uprzednio przebywał, a jeżeli w skład jednostki wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne - do wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne, w którym uprzednio przebywał, czy też odstępuje się od przetransportowania albo kieruje się osadzonego do innej właściwej jednostki penitencjarnej.";

27) w § 112 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. O konieczności dokonania czynności, o której mowa w ust. 2 i 3, należy uprzedzić dyrektora, a w czasie jego nieobecności - dowódcę zmiany.";

28) w § 114 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, czynności sekretariatu, o których mowa w ust. 1 zdanie drugie oraz w ust. 3 zdanie drugie, dokonuje sekretariat tego wyodrębnionego oddziału zewnętrznego.";

29) w § 115 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Jeżeli adresatem przesyłki z korespondencją, która wpłynęła do siedziby jednostki penitencjarnej, jest osadzony ujęty w ewidencji wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne albo adresatem przesyłki, która wpłynęła do wyodrębnionego oddziału zewnętrznego, jest osadzony ujęty w ewidencji prowadzonej w siedzibie jednostki penitencjarnej, przepisy ust. 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.";

30) w § 116:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Przesyłkę z korespondencją urzędową adresowaną do osadzonego przetransportowanego przesyła się w ślad za przetransportowanym, z powiadomieniem nadawcy pisma. W wypadku przesyłki z korespondencją, do której dołączono potwierdzenie odbioru, oraz przesyłki przesłanej jako polecona bez potwierdzenia odbioru stosuje się przepisy § 115 ust. 1, 2, 4, 5 i 8.

2. Korespondencję urzędową adresowaną do jednostki penitencjarnej dotyczącą osadzonego przesyła się w ślad za przetransportowanym, z powiadomieniem nadawcy pisma, o ile z jej treści nie wynika, że powinna być załatwiona i przechowywana przez administrację jednostki penitencjarnej, do której była adresowana. Przesyłkę z korespondencją, która wpłynęła jako polecona, przesyła się w ten sam sposób. Jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, przepisy zdania pierwszego i drugiego stosuje się odpowiednio do korespondencji urzędowej adresowanej do siedziby jednostki penitencjarnej albo wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne, dotyczącej osadzonego przetransportowanego.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, korespondencję urzędową adresowaną do:

1) siedziby jednostki penitencjarnej, a dotyczącą osadzonego ujętego w ewidencji tego wyodrębnionego oddziału zewnętrznego,

2) wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne, a dotyczącą osadzonego ujętego w ewidencji siedziby tej jednostki

- przekazuje się w ramach jednostki penitencjarnej.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W wypadku przesyłki z korespondencją prywatną adresowanej do osadzonego przetransportowanego stosuje się odpowiednio przepisy § 115 ust. 4 i 8.";

31) w § 119 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli zachodzi konieczność doprowadzenia tymczasowo aresztowanego do zakładu psychiatrycznego położonego w znacznej odległości od siedziby jednostki penitencjarnej albo do wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne, w którym tymczasowo aresztowany przebywa, a jednocześnie wystąpią trudności w realizacji doprowadzenia w dacie wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, jego zwolnienie może nastąpić także pierwszego dnia po dacie wpływu tych dokumentów.";

32) w § 120 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli zachodzi konieczność doprowadzenia skazanego lub ukaranego do zakładu psychiatrycznego położonego w znacznej odległości od siedziby jednostki penitencjarnej albo do wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne, w którym skazany lub ukarany przebywa, a jednocześnie wystąpią trudności w realizacji doprowadzenia w dniu wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 7, jego zwolnienie może nastąpić także pierwszego dnia po dacie wpływu tych dokumentów.";

33) w § 126 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. O mającym nastąpić zwolnieniu osadzonego z jednostki penitencjarnej kierownik informuje zainteresowane służby tej jednostki w terminie i w sposób ustalonych przez dyrektora. Jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, kierownik informuje zainteresowane służby, odpowiednio, w siedzibie jednostki penitencjarnej albo w tym wyodrębnionym oddziale zewnętrznym.",

34) w § 137 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osadzonemu opuszczającemu jednostkę penitencjarną w związku z udzieloną przepustką wydaje się kartę tożsamości oraz wypełniony druk przepustki podpisany przez dyrektora albo upoważnionego kierownika wyodrębnionego oddziału zewnętrznego.";

35) w § 138 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne, w wypadku przyjęcia do:

1) wyodrębnionego oddziału zewnętrznego realizującego czynności administracyjne osadzonego ujętego w ewidencji prowadzonej w siedzibie tej jednostki,

2) siedziby jednostki penitencjarnej lub podległych jej innych niż wymieniony w pkt 1 wyodrębnionych oddziałów zewnętrznych osadzonego ujętego w ewidencji prowadzonej w jej wyodrębnionym oddziale zewnętrznym realizującym czynności administracyjne

- przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.";

36) w § 144 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a, b, f i pkt 5, przesyła się wraz z pismem wyjaśniającym do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego dla miejsca zameldowania osadzonego, a w razie braku zameldowania - właściwego miejscowo dla jednostki penitencjarnej, a jeżeli w skład jednostki penitencjarnej wchodzi wyodrębniony oddział zewnętrzny realizujący czynności administracyjne - do wójta lub burmistrza (prezydenta) właściwego miejscowo dla siedziby tej jednostki albo tego wyodrębnionego oddziału zewnętrznego;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.