Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1925

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

Na podstawie art. 249 § 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. poz. 927 oraz z 2016 r. poz. 1341) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie: "Szczególne obowiązki informacyjne";
2) po § 151 dodaje się § 151a w brzmieniu:

"§ 151a. Powiadomienie realizowane w trybie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 i 1948) zawierające informacje o faktycznym adresie pobytu, pod którym osadzony będzie przebywał po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, przekazuje się niezwłocznie telefaksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną oraz przesyłką poleconą bez potwierdzenia odbioru, do jednostki organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce tego pobytu. Dokument potwierdzający dokonanie przez osadzonego zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, włącza się do akt ewidencyjnych.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.