Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.529

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 marca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 2:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka oraz ich małżonkowie;",

b)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub czasowy albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu;",

c)
pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) cudzoziemcy przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe przez władze polskie lub państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;";

2)
w § 3a:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do osób, o których mowa w § 3 ust. 2:

1) pkt 2, 3, 5-8, 10, 11, 15, 17, 19, 20 i 26;

2) pkt 4, z zastrzeżeniem że, o ile nie są członkami misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielami organizacji międzynarodowych mających siedziby w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub członkami ich rodzin, posiadają ważną wizę uprawniającą do wjazdu;

3) pkt 9, 12 i 13, jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Rzeczypospolitej Polskiej.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 469, 864, 905, 1030, 1045, 1183, 1379, 1424, 1448, 1597, 1623, 1704, 2144 i 2403, z 2021 r. poz. 545, 1088, 1126, 1384, 1536, 1654, 1835 i 2028, z 2022 r. poz. 423, 940 i 1963 oraz z 2023 r. poz. 275 i 321.