Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.864

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435 i 469) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lit. c "granica państwowa z Ukrainą" uchyla się lp. 5;
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lit. c "granica państwowa z Ukrainą" dodaje się lp. 8 w brzmieniu:
8.Medyka - Szeginiedrogowepieszycałodobowo