Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.864

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435 i 469) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lit. c "granica państwowa z Ukrainą" uchyla się lp. 5;
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lit. c "granica państwowa z Ukrainą" dodaje się lp. 8 w brzmieniu:
8.Medyka - Szeginiedrogowepieszycałodobowo
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).