Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.469

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 oraz w § 2, polega na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w drogowych, lotniczych i morskich przejściach granicznych:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

7) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wymienieni w ust. 2, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Lp.NazwaRodzajDozwolony rodzaj ruchu granicznegoCzas otwarcia
a) granica państwowa z Federacją Rosyjską:
1.Braniewo - Mamonowokolejowetowarowycałodobowo
2.Bezledy - Bagrationowskdrogoweosobowy, towarowy - pojazdami o nacisku na oś do 8 t wykonującymi przewozy międzynarodowecałodobowo
3.Głomno - Bagrationowskkolejowetowarowycałodobowo
4.Skandawa - Żeleznodorożnyjkolejowetowarowycałodobowo
5.Grzechotki - Mamonowo IIdrogoweosobowy, towarowycałodobowo
b) granica państwowa z Republiką Białoruś:
1.Kuźnica Białostocka - Grodnokolejowetowarowycałodobowo
2.Kuźnica Białostocka - Bruzgidrogoweosobowy, towarowycałodobowo
3.Bobrowniki - Bierestowicadrogoweosobowy, towarowycałodobowo
4.Zubki Białostockie - Bierestowicakolejowetowarowycałodobowo
5.Siemianówka - Swisłoczkolejowetowarowycałodobowo
6.Kukuryki - Kozłowiczydrogowetowarowycałodobowo
7.Terespol - Brześćkolejowetowarowycałodobowo
8.Terespol - Brześćdrogoweosobowycałodobowo
c) granica państwowa z Ukrainą:
1.Dorohusk - Jagodzindrogoweosobowy, towarowycałodobowo
2.Dorohusk - JagodzinkolejoweTowarowycałodobowo
3.Hrubieszów - Włodzimierz Wołyńskikolejowetowarowycałodobowo
4.Hrebenne - Rawa RuskadrogoweOsobowy, towarowycałodobowo
5.Werchrata - Rawa Ruskakolejowetowarowycałodobowo
6.Korczowa - Krakowiecdrogoweosobowy, towarowycałodobowo
7.Przemyśl - Mościskakolejowetowarowycałodobowo
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).