Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.701

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561 i 651) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 4 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w § 5 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "Od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r.";
2)
w § 2:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 1,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) szkół podstawowych;",

b)
w ust. 2:
uchyla się pkt 1,
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;",

w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) branżowych szkół I stopnia - w odniesieniu do uczniów klas III branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.",

c)
uchyla się ust. 4;
3)
w § 3:
a)
w ust. 3 wyrazy "ust. 7 i 8 oraz § 2 ust. 3-5" zastępuje się wyrazami "ust. 6b-8 i § 2 ust. 3 i 5",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 3, dyrektor jednostki systemu oświaty, o której mowa w § 2, ustala inny sposób realizowania tych zajęć.",

c)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu:

"6a. W przypadku:

1) szkół podstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego, o których mowa w§ 2 ust. 1 pkt 2,

2) szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3

- zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

6b. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w odniesieniu do uczniów przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r., dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania realizowanego na kwalifikacyjnym kursie zawodowym nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

6c. Zajęcia, o których mowa w ust. 6b, mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.",

d)
ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9. Sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty innych niż realizacja zajęć ustala dyrektor tej jednostki.

10. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).