Zmiana rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1654

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 sierpnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 680 i 1141) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji w warunkach domowych, kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego";

2)
w § 1:
a)
w pkt 1 po wyrazie "hospitalizacji" dodaje się wyrazy "lub izolacji w warunkach domowych oraz okresy izolacji w warunkach domowych",
b)
w pkt 2 i 3 po wyrazie "hospitalizacji" dodaje się wyrazy "lub izolacji w warunkach domowych";
3)
w § 2 w pkt 2:
a)
uchyla się lit. ha,
b)
kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) osoby, u których stwierdzono zakażenie lub chore oraz podejrzane o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią, jeżeli nie zostały przez lekarza lub felczera skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa ospy małpiej w ramach obowiązkowej izolacji w warunkach domowych.";

4)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Obowiązkowej izolacji w warunkach domowych podlegają osoby, u których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem ospy małpiej lub zachorowanie na ospę małpią lub podejrzane o zakażenie lub zachorowanie, wobec których lekarz lub felczer nie postanowił o obowiązkowej hospitalizacji.";

5)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. 1. O zakończeniu izolacji w warunkach domowych postanawia lekarz lub felczer po odbyciu konsultacji z pacjentem, w tym w formie teleporady, nie wcześniej niż w 21 dobie odbywania tej izolacji, a jeżeli pacjent nie ma objawów choroby ospy małpiej - nie wcześniej niż w 14 dobie.

2. W przypadku pacjentów z objawami choroby ospy małpiej lekarz lub felczer może postanowić o przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych do 30 dni.".

W przypadku osób odbywających w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia obowiązkową hospitalizację w związku z zakażeniem lub chorobą, podejrzeniem o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią, i skierowanych ze szpitala do odbycia obowiązkowej izolacji w warunkach domowych okres obowiązkowej izolacji w warunkach domowych ulega skróceniu o okres obowiązkowej hospitalizacji, którą te osoby odbyły. Do osób tych stosuje się § 4a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).