Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.274

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 719 oraz z 2010 r. poz. 1696) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Funkcjonariusze składający ślubowanie i uczestniczący w ceremonii występują w umundurowaniu galowym, polowym albo służbowym.";

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Funkcjonariusze składający ślubowanie i uczestniczący w ceremonii występują w umundurowaniu galowym, polowym albo służbowym.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).