Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1116

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Na podstawie art. 364 ust. 17 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z 2016 r. poz. 292) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 7 i 8, ujawnia się na każdej stronie dokumentu.";

2) w § 18 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 364 ust. 8 pkt 1-2a, 4-6, 8-17 oraz 19-21 ustawy, dane identyfikacyjne osób fizycznych działających z upoważnienia i na rzecz tego podmiotu, obejmujące: imię, nazwisko oraz numer PESEL, jeżeli został nadany;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.